Privacy

CAI-PAN Benelux respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door CAI-PAN Benelux worden verwerkt, waaronder in het bijzonder die van bezoekers en gebruikers van de website www.caipan.nl (hierna: ‘de website’). CAI-PAN Benelux acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. CAI-PAN Benelux zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

 

CAI-PAN Benelux verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan CAI-PAN Benelux, zoals bij:

  • Het plaatsen van bestellingen;

  • Het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website.

  • Het inschrijven voor nieuwsbrieven.

Uw persoonsgegevens worden door CAI-PAN Benelux verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

 

a. Om uitvoering te geven aan een door u, al dan niet via de website, gedaan verzoek of ingediende aanvraag, de inschrijving voor een nieuwsbrief, dan wel een tussen u en CAI-PAN Benelux gesloten overeenkomst.

 

Indien u, bijvoorbeeld middels het contactformulier op de website, persoonsgegevens verstrekt, worden deze door CAI-PAN Benelux gebruikt voor de doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens heeft verstrekt, bijvoorbeeld om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Indien u een bestelling middels de website plaatst, worden de door u bij de bestelling opgegeven persoonsgegevens gebruikt om de bestelling te kunnen uitvoeren.

 

In het kader van de uitvoering van een tussen u en CAI-PAN Benelux gesloten overeenkomst, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals een door CAI-PAN Benelux aan te wijzen transportbedrijf voor het bij u bezorgen van bestellingen, maar ook een betaalprovider voor de afwikkeling van online betalingen middels de website.

 

Voorts is het nu of in de toekomst mogelijk dat u zich op de website aanmeldt voor nieuwsbrieven. De in het kader daarvan door u verstrekte persoonsgegevens worden door CAI-PAN Benelux uitsluitend verwerkt om aan u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende nieuwsbrieven aangegeven wijze.

 

Indien u eens een bestelling bij CAI-PAN Benelux heeft gedaan, mag CAI-PAN Benelux u zonder voorafgaande instemming berichten, zoals nieuwsbrieven per e-mail toesturen indien deze berichten in overwegende mate betrekking hebben op producten die eerder door u van CAI-PAN Benelux zijn afgenomen. Ook in dat geval geldt dat u zich voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten kunt uitschrijven.

 

b. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van CAI-PAN Benelux.

 

c. Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van CAI-PAN Benelux of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

 

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen CAI-PAN Benelux of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van CAI-PAN Benelux, om de website en e-mailvoorzieningen van CAI-PAN Benelux te kunnen exploiteren en het delen van uw persoonsgegevens met een administratie-/boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van CAI-PAN Benelux te kunnen verzorgen. In dit kader maakt CAI-PAN Benelux voorts gebruik van een boekhoud-/administratieprogramma van een derde partij; deze partij ontvangt middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding noodzakelijk is.

 

Ook werkt CAI-PAN Benelux samen met derde partijen die onlinemarketingdiensten voor CAI-PAN Benelux uitvoeren en daardoor toegang hebben tot de backend van de website. Deze derden hebben uitsluitend toegang tot persoonsgegevens indien en voor zover dat noodzakelijk is om hun door CAI-PAN Benelux opgedragen taken te kunnen uitvoeren.

 

CAI-PAN Benelux zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van CAI-PAN Benelux vallen, evenals door CAI-PAN Benelux ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

 

CAI-PAN Benelux slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die CAI-PAN Benelux verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een externe dienstverlener van CAI-PAN Benelux daar gevestigd is, bijvoorbeeld ter zake het gebruik van bepaalde tooling op de website, zoals Google Analytics, Addthis en Google Tag Manager. Wanneer hiervan sprake is, draagt CAI-PAN Benelux er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. CAI-PAN Benelux zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

 

Wanneer u de website bezoekt, kan CAI-PAN Benelux de volgende gegevens automatisch verzamelen: uw IP-adres, inloggegevens, locatiegegevens, type en versie van browser, type en versies van browser plug-ins, besturingssysteem en platform, gegevens over uw bezoek waaronder de URL clickstream naar, via en vanaf de website, door u bekeken of gezochte producten, downloadfouten, lengte van de bezoeken aan bepaalde pagina's en interactie met pagina's. CAI-PAN Benelux verzamelt automatisch gegevens door het gebruik van verschillende technieken, waaronder "cookies", waarop hieronder verder wordt ingegaan.

 

Cookies en vergelijkbare technieken die CAI-PAN Benelux gebruikt

CAI-PAN Benelux gebruikt functionele, analytische cookies, social media cookies, marketingcookies en vergelijkbare technieken (zoals pixel tags, web beacons, device ID's en dergelijke die automatisch gegevens kunnen verzamelen wanneer u de website bezoekt). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. CAI-PAN Benelux gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Voorts verzamelt CAI-PAN Benelux middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen.

 

Tevens gebruikt CAI-PAN Benelux cookies voor het personaliseren van de website, voor communicatie met u en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties op de website en via websites van derden. CAI-PAN Benelux gebruikt alleen informatie voor het personaliseren van de website, de communicatie met u en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties als u daar toestemming voor hebt gegeven. Om deze informatie te verzamelen worden marketingcookies gebruikt. Ook kan CAI-PAN Benelux uw persoonsgegevens koppelen aan eventuele aanvullende informatie die CAI-PAN Benelux van u heeft ontvangen. CAI-PAN Benelux kan uw persoonsgegevens ook delen met vertrouwde derden, bijvoorbeeld adverteerders, reclamebureaus en reclamenetwerken, om u persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Deze derde partijen kunnen hun eigen cookies op uw apparaat plaatsen om CAI-PAN Benelux te ondersteunen met gericht adverteren, afgestemd op uw persoonlijke interesses. De bedoelde derden zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen voor zover u uw toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies voor marketingdoeleinden.

 

Social media cookies hebben betrekking op buttons die dienen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale media netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale media netwerken zelf afkomstig zijn. Door deze code worden cookies geplaatst.

 

In het cookiebeleid op de website is verder beschreven in hoeverre CAI-PAN Benelux van cookies gebruik maakt.

 

Uw rechten

U heeft het recht om CAI-PAN Benelux te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd is, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door CAI-PAN Benelux slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. CAI-PAN Benelux legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door CAI-PAN Benelux, kunt u contact opnemen met CAI-PAN Benelux. CAI-PAN Benelux helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door CAI-PAN Benelux of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

 

CAI-PAN Benelux
Hamerenweg 8
9077TW Vrouwenparochie
Telefoonnummer: +31 (0)518 40 23 35
E-mailadres: info@caipan.nl